خاموش ...

حــــــافظ این حـــال عجب با که توان گفت که مــــا... بلـــبلانیــم که در موسم گل خاموشیـــــــــــــــــم...

اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست