خاموش ...

حــــــافظ این حـــال عجب با که توان گفت که مــــا... بلـــبلانیــم که در موسم گل خاموشیـــــــــــــــــم...

اسفند 92
2 پست
آذر 92
3 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
3 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
2 پست
دیوانه
1 پست
روح
2 پست
مصاحبه
1 پست
interview
2 پست
کویر
2 پست
شعر
1 پست
گلدان
1 پست
کوره_راه
1 پست
شاهراه
1 پست
انسان
1 پست
ادبیات
2 پست