................... تا بی نهایت

چگونه شرح دهم لحظه لحظه ی خود را  ...................... ؟!!!

/ 4 نظر / 50 بازدید
وحید

خیلی قشنگه یاد تنهاییام میندازه منو.

وحید

بسیار پر معنی و احساسی

وحید

بسیار پر معنی و احساسی

نگار

اینروزا حالم عجیبه دنبال واژه میگردم حرفم بزنم آخرش به سکوت میرسم درونم طوفانیس.خودم باهزاران خود درونم سرجنگ دارم.کجاهستم ؟کجامیرم؟حرفم چی؟او............فقط میخوام تنها تو دل تاریکی با سه تارم قدم بزنم.باتوحرف بزنم توهم سکوت میکنی گاه لبخند میزنی ورد میشه.